Algemene Voorwaarden

Afspraken en annulering

 • Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.
 • Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd wordt het consult alsnog in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van JudithTenbusch coaching wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen. Bij vooraf betaalde trajecten zal geen restitutie plaatsvinden.

Coaching

 • De coach zal de gesprekstherapie of andere gespreksvorm naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Informatieverstrekking

 • JudithTenbusch coaching stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • Coach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag JudithTenbusch coaching informatie verstrekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • De coach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.

Betaling

 • Coachingsgesprekken kunnen alleen contant worden betaald.

Klachten

 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de coach.
 • Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van de coach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de coach voor de schade slechts aansprakelijk
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen en geschil in overleg te beslechten.